Motorismus

Iveco a FPT Industrial oznamují zavedení jedinečné technologie SCR pro splnění emisních norem Euro VI

Iveco a FPT Industrial oznamují, že jsou připraveni splnit novou směrnici Euro VI prostřednictvím unikátní technologie SCR (selektivní katalytická redukce), která bude zavedena u dvou nových řad motorů Cursor a Tector pro těžké nákladní vozy a autobusy.

Nové motory, vybavené technologií „SCR only“ (v překladu pouze SCR) od FPT Industrial, se budou vyznačovat optimalizovaným systémem spalování a systémem následné úpravy tak, aby si vozy Iveco zachovaly špičkovou úsporu paliv s větším ohledem na životní prostředí pomocí průlomové patentované technologie řízení, ve které je dosaženo velmi vysoké účinnosti přeměny Nox (oxidy dusíka) – (více než 95 % oproti 80-85 % u našich největších konkurentů).

Přečtěte si také

Generální ředitel FPT Industrial, Giovanni Bartoli, říká: „Naše činnost je zaměřena na neustálé zvyšování produktivity zákazníků a snižovaní emisí; proto bereme v úvahu každé řešení, které nám umožní dosažení těchto cílů. Přístup ‚SCR Only‘ je důkazem našeho technologického vedoucího postavení a odhodlání uspokojit potřeby stále náročnějšího trhu.“

Generální ředitel Iveco, Alfredo Altavilla, uvedl: „Byli jsme první, kdo oznámil strategii naší technologie motorů Euro VI již v dubnu 2010 na setkání Dne analytiků a investorů v Turíně. Řekl jsem tehdy, že splníme normy Euro VI bez recirkulace výfukových plynů (EGR). EGR jako technologie má své místo v odvětví dopravy, ale pro těžká nákladní vozidla, která můžou výrazně překročit více než jeden milion kilometrů v průběhu své životnosti, je technologie, která snižuje spotřebu paliva a další provozní náklady na minimum, správnou technickou volbou. Následná úprava výfukových plynů ‚SCR Only‘ od FPT Industrial splňuje tuto důležitou potřebu. Je jasné, že vozidla Euro VI budou dražší; technologie má svou cenu a hodnotu. Představíme vhodně vybavená vozidla, pokud nás o to naši zákazníci požádají.“

Scénář nového Euro VI
Nové emisní předpisy Euro VI, jejichž platnost je plánována pro všechna nová těžká užitková vozidla a autobusy registrované od 1. ledna 2014, zavádějí významné snížení povolených výfukových emisí a dalších provozních hledisek. Zejména:

• nové celosvětové testovací cykly přechodového a ustáleného stavu včetně komponentů studeného startu a normální provozní teploty. Přechodný cyklus bude rozdělen do dvou částí; na část, ve které se používá studený motor, a na druhou část následující po klidové době,

• emise NOx snížena o 80 % ve srovnání s Euro V.

• velké snížení emisí pevných částic (PM) o 66 % ve srovnání s Euro V a zavedení dalšího limitu snížení PM, které povede k celkovému snížení PM o 95 %,

• zavedení limitu emisí amoniaku,

• začlenění emisí klikové skříně, pokud se nepoužívá uzavřený systém,

• zvýšené emisní požadavky na životnost až na 700 000 km nebo 7 let pro největší vozidla,

• další zvýšení výkonu systému On Board Diagnostics (palubní diagnostika).

Zavedení normy Euro VI je důležitým mezníkem ve vývoji světových emisních standardů, protože je poprvé používán Světový harmonizovaný testovací cyklus pro certifikaci motoru.

Naše volba -– technologie „SCR Only“

Iveco má bohatou historii technických inovací zaměřených na snižování provozních nákladů a spotřeba paliva dlouho tvořila jejich fundamentální bod. Pro normu emisí Euro IV/V zavedenou v roce 2005 si Iveco zvolilo cestu SCR. Tento výběr byl zvolen výhradně z pohledu „Cost of Ownership“, tedy souhrnu nákladů na vlastnictví a provoz vozidla, a dovoluje motorům, aby byly seřízeny na plně optimalizovanou účinnost spalování, a tedy na účinnost paliva, což se děje na úkor vysokých vypouštěných emisí NOx, které můžou být sníženy následnou úpravou SCR.

S Euro VI se nezměnila ani strategie společnosti Iveco, ani poptávka našich zákazníků po vozidlech s vysokou efektivitou využití paliva. S ohledem na všeobecně platný názor, že požadované hodnoty emisí Nox a PM nelze dosáhnout ve spalovací komoře, nabízí Iveco svým zákazníkům technologické řešení FPT Industrial, které je výsledkem vývoje a dlouholetých zkušeností s technologií SCR. To vedlo k plně patentovanému systému řízení SCR, který umožňuje dosažení bezprecedentního snižování emisí znečišťujících látek oři zachování efektivity spalování paliva. Výsledkem je technologie „SCR Only“ pro motory středních a těžkých vozidel.

Technologie následné úpravy „SCR Only“ je unikátní v tom, že je schopna dodržet extrémně přísné limity NOx pomocí systému katalytické redukce sama bez nutnosti doplnění systému pro snižování emisí o recirkulaci výfukových plynů.

Realizace tohoto vysoce efektivního systému SCR je dosažena hlavně díky systému řízení, v němž jsou dávkování AdBlue a tepelné vlastnosti systému následné úpravy pečlivě a přesně řízeny. Systém „SCR Only“ zavádí novou generaci hardwaru následné úpravy, která je výsledkem intenzivních výzkumných aktivit FPT Industrial chráněných řadou významných patentovaných řešení:

• modelování prodění tekutin pomocí počítačů na optimalizované vstřikování AdBlue do katalyzátoru SCR,

• logika ovládání umožňující přesné a rychlé dávkování AdBlue v souladu s příchozími informacemi o aktuálních emisích Nox,

• technologie přesného měření množství amoniaku a NOx snímači výfukových plynů umožňující adaptivní dávkování AdBlue, aby se dosáhla co nejdelší životnost katalyzátoru SCR,

• technologie izolovaného trubkového turbulentního směšovače, která umožňuje homogenní hydrolýzu močoviny a její dokonalejší smíchání s výfukovými plyny, což vede ke zvýšení účinnosti katalyzátoru SCR.

Tato kombinace výše uvedených patentů umožňuje efektivitu snížení NOx přesahující 95 % a za určitých podmínek úroveň velmi blízkou 100 %.

Nové Euro VI – motory Tector a Cursor

Zásluhou nepřetržitého technického vývoje motorů Tector a Cursor umožňuje zavedení Eura VI vozům Iveco udržet si jejich prvotřídní hospodárnost využití paliva.

Klíčem k optimalizaci efektivity spalování je vysoce efektivní přeplňování válců a vysoké vstřikovací tlaky paliva. K dosažení těchto cílů byly provedeny důležité změny v konstrukci bloku motoru a hlavy válců za účelem zvýšení pevnosti, zvýšení průtoku chladicí kapaliny a zvýšení zdvihového objemu.

Oba motory Tector a Cursor získaly nejnovější generaci zařízení vícebodového vstřikování paliva Common Rail s maximálním tlakem vstřikování až 2200 barů.

Nová elektronická řídicí jednotka byla zavedena pro řízení jak parametrů motoru, tak i přesného řízení systému následné úpravy výfukových plynů. Nová řídící jednotka byla navržena s cílem optimalizovat obal a plně integrovat řízení motoru, jakož i funkcí SCR a DPF. Pro verze motoru Cursor, které používají měnitelnou geometrii turbodmychadla, bylo zavedeno elektronické ovládání pro optimalizaci citlivosti zatížení při nízkých otáčkách a pro zvýšení výkonu motorové brzdy. Kromě toho budou všechny motory vybaveny výfukovou brzdou s klapkovým ventilem s cílem podpořit pasivní regeneraci DPF a zvýšit výkon motorové brzdy až o 30 % ve srovnání se současnými motory Euro V.

Pro lepší ochranu životního prostředí byly motory Tector a Cursor vybaveny odvzdušňovacími systémy uzavřených okruhů motoru dokonce i na úrovni Euro IV/V a tato funkce je zachována i pro Euro VI. Za účelem, aby se předešlo olejové mlze přenášené v plynech klikové skříně motoru, jsou zavedeny vysoce výkonné systémy odlučování oleje, které snižují na absolutní minimum spalovaný olej s následnou kontaminací DPF. Pro motory Cursor se používá oleofobní odstředivé odlučování oleje, zatímco pro motor Tector se používá velmi výkonného filtru a koalescentního typu kondenzátoru plynů integrovaného z klikové skříně do víka ventilů.

Zavedení nových kompatibilních motorů Euro VI zdůrazňuje snahu společností Iveco a FPT Industrial dlouhodobě uspokojovat potřeby zákazníků, splňovat nejpřísnější ekologické normy při současném snižování provozních nákladů.

Pomocí optimalizovaného spalovacího režimu jsou vypouštěné emise částic již tak nízké, a to znamená, že nucená regenerace DPF není nutná, což je důležitý aspekt týkající se využití paliva a intervalů pravidelné údržby. Opotřebení motoru, který dýchá spíše jen čistý filtrovaný vzduch než recirkulované výfukové plyny, je udržováno na velmi nízké úrovni a jsou zachovány dlouhé intervaly výměny oleje se servisními intervaly až 150.000 km. To také přináší výhody z hlediska provozních nákladů a snížení odstávek z důvodů nutné pravidelné údržby.

Systém následné úpravy
Jedním ze základních aspektů spalování motorové nafty je emise oxidů dusíku a pevných částic z motoru, které je jen velmi obtížné odstranit ve spalovací komoře. Motorová nafta neobsahuje ani dusík, ani kyslík, a tak tvorba NOx je způsobena chemickými změnami ve spalovacím prostoru při vysokém tlaku a teplotách v průběhu spalovacího procesu. Techniky snížení NOx přímo ve spalovacím prostoru motoru zahrnují opatření ke snížení maximálních teplot hoření a tlaků ve válcích, které, paradoxně, zvyšují tvorbu částic a snižuji účinnost spalování vedoucí ke zvýšené spotřebě paliva. Pokud je nutná následná úprava výfukových plynů, je nezbytně nutné, aby systém spalování fungoval tak intenzivně, jak jen je to možné, a aby nebyly zbytečně řešeny kompromisy ve spalování.

Ve společnostech Iveco a FPT Industrial bylo rozhodnuto o zvýšení efektivnosti spalování, čím se sníží emise částic (PM) na absolutní minimum, přičemž se nuceně zvýší hodnoty emisí Nox. Zavedení technologie „SCR Only“ ve výfukovém systému umožňuje následné snížení Nox na požadovanou úroveň. Případné emise PM jsou dále sníženy na potřebnou úroveň pomocí plně průtokového filtru pevných částic, jehož kontinuální regenerace je zajištěna zásluhou vysokého podílu NOx a vysoké teploty výfukových plynů. Nucená regenerace filtru PM nebude za normálních okolností nutná.

Jde o novou generaci Zeolite kompaktního systému SCR pro následnou úpravu výfukových plynů se všemi integrovanými komponenty, jehož cílem je optimalizovat zástavbu do vozidla a minimalizovat hmotnost systému. Nová kompaktní jednotka DOC (oxidační katalyzátor), DPF (filtr pevných částic), katalyzátor SCR a CUC (katalyzátor Clean-up). Všechny tyto komponenty byly instalovány s extrémní kompaktností, čímž se dosahuje nejvyšší možné efektivity přeměny všech znečišťujících látek. Ve stejné jednotce je integrováno zařízení pro vstřikování AdBlue, jakož i všechny snímače výfukových plynů, které jsou nutné pro řízení vysoce efektivního snižování emisí.

To umožňuje celkovou následnou úpravu výfukových plynů tak, aby byla obsažena v kompaktní plně uzavřené struktuře, a nebránila tak montáži nástaveb či přístupu k dílům podvozku kvůli bezproblémovému servisu a údržbě vozidla.

Splnění normy výfukových emisí Euro VI bylo dosaženo s ohromným inženýrským nasazením a využitím inovativních konstrukčních řešení, důsledného testování a počítačových modelovacích aktivit. Výsledkem je dokonalé vyladění všech komponentů systému (DOC, DPF, SCR a CUC), které poskytují maximální účinnost přeměny znečišťujících látek po dobu životnosti vozidla. Konstrukce kompaktní jednotky s řízenou turbulencí a optimalizovaným tepelným tokem zaručuje dokonalé promíchání AdBlue s výfukovými plyny a hydrolýzy močoviny před vstupem do katalyzátoru SCR. Díky optimálnímu umístění snímačů výfukových plynů je dosaženo rychlého a přesného monitorování probíhajících chemických reakcí za účelem dosažení nejvyšší možné úrovně snížení emisí znečišťujících látek.

Přečtěte si také

Back to top button