Silniční doprava

Krize zvyšuje význam Fleet Managementu

Náklady na provoz vozového parku patří mezi nejvyšší náklady vůbec. O to důležitější je vědět, co se skrývá za řízením flotily. Z tohoto důvodu nabývá Fleet Management na stále větším významu.

Chovejme se ekonomicky
Vít Špalek, Country Manager společnosti GX SOLUTIONS, a.s., upozorňuje, že Fleet Management byl odlišně chápán před ekonomickou krizí a jinak je chápán nyní během krize, kdy dvojnásobně platí – chovejme se ekonomicky. To se však nevztahuje pouze na nákup a financování nákladních vozů, ale také na jejich provozní náklady. Fleet Management znamená správu výdajů na pojištění, mýtné, dálniční známky, silniční daň, údržbu, servis a na další vstupy. S určitými výdaji je nutné počítat také v administrativě. Vysoké jsou vstupy na zaměstnance, protože náklady na provoz a opotřebování vozidla ovlivňuje do značné míry řidič.

Přečtěte si také
„Fleet Management je důležitý z pohledu interní efektivity a profitability firmy, konkurenceschopnosti, produktivity, bezpečnosti zaměstnanců a garance služeb zákazníkům. Pomyslnou vstupenkou pro jednoduchou správu flotily je mimo jiné monitoring,“ vysvětluje Vít Špalek a dodává, že přidaná hodnota je přímo úměrná kvalitě konkrétního systému a možnostem dodavatele. „Sledovat je možné prakticky všechno, záleží jen, jaký monitorovací systém dopravce zvolí. Kvalitní monitorovací systém sleduje provoz vozidel, práci personálu a fungování dopravy poněkud jinou optikou.“
 
Příčiny je nutné identifikovat
Při správném výběru a využití poměrně rychle klesají náklady na pohonné hmoty, údržbu vozidel, pneumatiky a náhradní díly. Úspory se projeví také v administrativě a v komunikaci. Zároveň dochází k výrazné eliminaci pojistných událostí a ztrát způsobených krádežemi zboží. Přitom se výrazně zvyšuje morálka řidičů.
„Mezi nejdůležitější výhody řadíme úsporu nákladů díky identifikaci příčin a ekonomickému přehledu provozu vozidla. Zákazník získává také administrativní komfort, může vyhodnocovat informace na příslušných pracovních úrovních, přičemž je vše podloženo technickým i manažerským reportingem. Výsledkem je pak vyšší produktivita s neustálou kontrolou vozidel i personálu,“ vyjmenovává benefity Vít Špalek.
Jeden z nejčastějších požadavků představuje on-line sledování. Zákazník potřebuje vědět, kde se vozidlo v rámci trasy nachází a jaká část zakázky již byla splněná. Komplexní monitoring přináší informace o manipulaci s pohonnými hmotami a maximum informací o řidiči, který je bezesporu nezanedbatelnou nákladovou položkou. Systém nejenže verifikuje provoz vozidla, ale také vazbu na veškeré výkony. Tvoří elektronickou stazku, hlídá jízdy, profiluje způsob a intenzitu používání vozidla a detailně mapuje činnost při realizaci přeprav, zajišťuje dispečerské řízení. Vít Špalek ale upozorňuje, že bez monitoringu jako kontrolního a optimalizačního nástroje firmě chybí potřebná data a utíkají zbytečně peníze.
 
Partnerem Ewals Cargo Care je CarrierWeb
Podívejme se nyní, jak provoz flotily sleduje skupina Ewals Cargo Care, která má zkušenosti s dlouhodobým využíváním sledovacích a komunikačních prostředků pro spojení dispečerů a posádek vozidel. V devadesátých letech, ihned při vstupu na český dopravní trh, jako jedna z mála společností v regionu začala u všech vozů důsledně používat satelitní jednotky systému Qualcomm. Tento systém tehdy využíval pro spojení proprietárních softwarových i hardwarových nástrojů komunikace prostřednictvím družice Eutelsat.
 
Ewals Cargo Care si uvědomovala omezení a nevýhody původního systému. Průběžně věnovala značné úsilí snaze podpořit své logistické a dopravní aktivity systémem, který by byl schopen využít všech výhod nově dostupných technologií a potenciálu otevřeného systému založeného na propojení satelitní GPS lokalizace nejprve s SMS a následně GPRS komunikační vrstvou využívající dnes již zcela běžné pozemní GSM sítě. Zadáním tedy bylo implementovat systém provozně i investičně levnější, zároveň ale dostatečně stabilní a robustní, aby umožnil flexibilní řešení jak pro vlastní vozidla, tak i pro spolupracující smluvní dopravce s fungu­jící podporou a servisním zázemím ve většině států Evropy.
Z provozního hlediska je důležitou vlastností systému zejména unifikace komunikačního rozhraní v podobě odkudkoli on-line dostupného a uživatelsky upravitelného prostředí webového portálu, který automaticky řeší veškeré aktualizační tasky včetně mapových podkladů. Dále je to jednotná definice událostí (komunikačních maker), kterými mezi sebou posádky a dispečeři komunikují a které lze navázat na následné automatizované zpracování v podobě nejrůznějších reportů a propojení do back-office systémů. Výhodou je též možnost integrace základních funkcí systému se zařízeními jako je například mobilní skener nebo provázanost s elektronickými tachografy. Nespornou výhodu představuje rovněž získávání dalších údajů poskytovaných motormanagementem tahačů a následná efektivizace procesů řídících servisní činnost či vyhodnocujících hospodárnost provozu. Pro posádky je pak nezanedbatelným bonusem využití vozidlové jednotky zároveň jako plnohodnotné navigace.
 
Partnerem, splňujícím uvedené nároky, je pro Ewals Cargo Care společnost CarrierWeb, která v tomto roce spojuje své síly a know-how s firmou Transics, což ve spolupráci s jejich českým zastoupením skýtá potřebné záruky dalšího vývoje do budouc­nosti.
 
Tento článek byl uveřejněn v magazínu TRANSPORT a LOGISTIKA (CZ), 9-10/2012
 
 
 
 
 

 

Přečtěte si také

Back to top button