Silniční doprava

Ministerstvo dopravy v oblasti financování dálnic prosazuje změnu systému

Chce zamezit předražování a korupčnímu chování v oblasti státních zakázek.

Ohledně financování a výstavby páteřní silniční sítě v České republice se vede řada polemik. Uváděná fakta jsou častokrát zařazována do chybného kontextu a postup v řízení a výstavbě dopravní infrastruktury bývá charakterizován jako chaotický a nesystémový. Změna ve financování českých dálnic je jednou z hlavních priorit Ministerstva dopravy. Důležitým milníkem v nastolení transparentního financování, které zamezí korupčnímu chování, by se měla stát také transformace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na obchodní společnost.
 
Ministerstvo dopravy už dříve poukázalo na řadu chybných kroků, které v minulosti velmi poškodily reputaci celého sektoru. Realizace jednotlivých úseků dálniční sítě ČR přitom už od počátku zohledňuje dlouhodobou koncepci jejího finálního rozsahu, která byla stanovena už v roce 1993. V rámci této definované sítě je ale velmi žádoucí současně vytvářet prostor k úspoře finančních prostředků a realizaci nejdůležitějších úseků. V řadě případů má však MD svázané ruce. Jednotlivé úseky jsou postupně připravovány k realizaci, ale častokrát za jiných podmínek, než bylo stanoveno na počátku. „Nelíbí se mně to, ale razantní posun k transparentnějšímu financování českých dálnic komplikuje nastavení systému z minulosti a také právní rámec naší legislativy. Na českých dálnicích tak dochází k paradoxní situaci, kdy nejdůležitější úseky naší páteřní sítě jsou připraveny hůře než úseky méně významné. Zjednodušeně řečeno nešlo realizovat stavby, které nebyly investorsky připravené,“ vysvětluje ministr dopravy Pavel Dobeš.
 
Je nezbytné zlepšit koncepční plánování procesu přípravy staveb a trvat na dodržování priorit podle principů stanovených v platné Dopravní politice ČR. V tomto kontextu bude velmi důležitá i transformace příspěvkové organizace ŘSD na obchodní společnost se 100% kontrolou státu. Jedná se o organizaci hospodařící s rozpočtem v řádu desítek miliard korun ročně, která takto bude muset pracovat mnohem efektivněji. Priority resortu dopravy nesmí být určovány politickými rozhodnutími, ale skutečnými přepravními potřebami. Právě na takto potřebných projektech je třeba zohlednit postup investorské přípravy přednostně před jinými připravovanými projekty.
 
Financování dopravní infrastruktury je ve značné míře závislé na spolufinancování z EU. V této souvislosti bude nutné u dopravních projektů v programovém období EU v letech 2014–2020 doložit jejich potřebnost v rámci dokumentu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze. Tento dokument vzniká pod dohledem EK (DG Regio zastoupené panem Christosem Gogosem) a iniciativy Jaspers, která je podpůrným orgánem EIB (blíže o tomto dokumentu na: www.dopravnistrategie.cz). Strategické zdůvodnění jednotlivých projektů prostřednictvím takového důkladného střednědobého plánovacího  dokumentu je pro EK zásadní podmínkou pro financování staveb dopravní infrastruktury z fondů EU v příštím období. Také z tohoto důvodu je na žádost EK do řízení zpracování tohoto dokumentu již od počátku zapojen i poradní orgán (tzv. Advisory board) složený z předních zahraničních i českých expertů a akademiků z oblasti dopravy jako například Antonio Musso (University of Rome “la Sapienza”), Carsten Gertz (Institute for Transport Planning und Logistics) či Werner Rothengatter (Karlsruher Institut fur Technologie).
 
MD považuje za nutné po celou dobu jejich přípravy hlídat nákladovou stránku jednotlivých projektů, a za tímto účelem již přijalo směrnici, kterou se jednotlivé investorské organizace při přípravě projektů musí řídit. Dodržováním principů této směrnice bude hlídána nákladová stránka připravovaných projektů, což má přímou souvislost i s problematikou určování cenových normativů. Ty musí být průběžně aktualizovány podle současné tržní situace, neboť cenu jednotlivých staveb v konečné fázi neurčuje investor ani MD, ale tržní prostředí. Zdeformováním trhu v minulosti došlo k předražování státních zakázek a korupčnímu chování, na které opětovně upozornil například Jaroslav Spurný v článku Nebezpečné dálnice v Respektu ze dne 18. června 2012.
Důvodem k optimismu, že k úpravě stávajícího systému financování naší páteřní silniční sítě, včetně transformace ŘSD, dojde bez zbytečných průtahů, jsou rovněž personální změny ve vedení ŘSD. „Ministerstvo dopravy ve spolupráci s vedením jednotlivých investorských organizací činí v současné době maximum pro to, aby se poučilo z minulých chyb, a přispělo tak ke zlepšení nelichotivé optiky, kterou je na resort v současné době stále nahlíženo,“ uzavírá ministr dopravy Pavel Dobeš.
 

Přečtěte si také

Back to top button