Silniční doprava

Změny v pravidlech silničního provozu

Dnem 1. ledna 2013 nabývají účinnosti dvě novely zákona o silničním provozu.

Jsou to:
  1. zákon č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky;
  2. zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Pokud jde o zákon č. 18/2012 Sb., ten obsahuje pouze drobnou novelu zákona o silničním provozu, která souvisí s přijetím nového zákona o Celní správě České republiky. Jedná se v podstatě o jedinou změnu, díky které celníci získávají oprávnění zastavovat z jedoucího vozidla jiná vozidla jedoucí ve stejném směru jízdy pomocí rozsvícení nápisu „STOP“, a to zepředu i zezadu (§ 79 odst. 2 zákona o silničním provozu). Dosud toto oprávnění měla pouze Policie České republiky a obecní policie.
 
Text zákona č. 18/2012 Sb. naleznete zde:
 
Druhý z uvedených zákonů účinných od 1. ledna 2013, tj. zákon č. 396/2012 Sb., do českého právního řádu přináší zcela nový právní institut nazvaný „exekuce pozastavením řídičského oprávnění“. Tématicky tato změna souvisí se změnami účinnými od 8. prosince 2012, neboť i v tomto případě změny směřují ke zvýšení vymahatelnosti dlužného výživného.
 
Exekuci pozastavením řidičského oprávnění bude možné nařídit pouze v případě, bude-li exekutorem vymáháno dlužné výživné na nezletilé dítě. Dnem doručení exekučního příkazu povinnému se povinnému pozastavuje řidičské oprávnění. Po dobu pozastavení řidičského oprávnění držitel řidičského oprávnění nesmí řídit motorová vozidla. Exekuční příkaz se povinnému doručuje do vlastních rukou.
 
Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění,
a)   prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění, nebo
b)   zaplatí-li povinný nedoplatek výživného na nezletilé dítě.
 
Zrušení exekučního příkazu exekutor oznámí orgánu, který vede registr řidičů. Osobě, na kterou bude uvalena exekuce pozastavením řidičského oprávnění, nebude možné jiné řidičské oprávnění udělit. Takové osobě rovněž vznikne povinnost neprodleně odevzdat řidičský průkaz.
 
Text zákona č. 396/2012 Sb. naleznete zde:
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button