Železniční doprava

Českému železničnímu průmyslu se navzdory pandemii daří

Společnosti sdružené v Asociaci podniků českého železničního průmyslu (ACRI) loni dosáhli obratu ve výši zhruba 77 miliard korun, což je dokonce víc, než v roce předešlém, který nebyl dotčený problémy spojenými s nákazou COVID-19.

Velmi významný je podíl exportu, který v roce 2020 dosáhl 53 procent. „Stabilita oboru se ukazuje zejména v dnešní složité době jako velice důležitý faktor pro udržení zaměstnanosti. A samozřejmě je důležitá pro ekonomické ukazatele země – podle analýzy zpracované firmou Deloitte vytváří české firmy podnikající v železničním průmyslu přidanou hodnotu zhruba 26 miliard korun,“ sděluje Marie Vopálenská, generální ředitelka ACRI. Pokud k tomu zahrneme i nepřímé a indukované efekty, je to téměř 52 miliard korun, což představuje 1,3 procenta HDP České republiky.

Marie Vopálenská (FOTO: ACRI)

Celé odvětví má přitom velký potenciál růstu – krátce před současnou koronavirovou krizí představila Evropská komise takzvanou Zelenou dohodu pro Evropu, což je balík opatření, který má Evropě zajistit plynulý přechod na udržitelné a ekologické hospodářství. S tím přímo souvisejí i významné investice do ekologické dopravy. „Evropská unie v Zelené dohodě vyzdvihuje především roli železniční dopravy – její rozvoj a podpora jsou klíčové v plánu snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů z dopravy o 90 procent. Investice do této oblasti dopravy by zcela určitě měly zaujmout přední místo i v České republice,“ vysvětluje Marie Vopálenská.

Nyní probíhají diskuse o využití programů Evropské unie určených pro dosažení „zelených cílů“ a Česká republika možnost využít opravdu významné finanční prostředky. Jednou z priorit pro čerpání by jistě měly být projekty podporující dekarbonizaci dopravy, zaměřené na obnovu vozového parku. Právě rozvoj veřejné ekologické dopravy, jako je právě železniční, je totiž smysluplnou cestou, jak cíle Evropy v oblasti zelené dopravy naplnit.

Firmy českého železničního průmyslu díky svým výsledkům patří k tahounům české ekonomiky a navíc díky vlastnímu výzkumu a vývoji zásadně přispívají k rozvoji technologicky náročného strojírenství v tuzemsku. „Jde přesně ten typ ekonomiky, po které se u nás dlouhodobě volá – sofistikovaná výroba náročných finálních produktů,“ říká Marie Vopálenská. Firmy sdružené v ACRI loni zaměstnávaly téměř 20 tisíc lidí. Pokud vezmeme v potaz i pracovních místa u dodavatelů, dostaneme se k číslu 50 tisíc lidí. Důležité je, že jde velmi často o špičkové, technicky vzdělané odborníky a to nejen z inženýrských profesí, ale o vysoce kvalifikované dělníky.

Konkurenceschopnost českých firem dokazují i jejich úspěchy na poli exportu. Úspěšné jsou dodávky Třineckých železáren do řady evropských zemí, dvojkolí firmy BONATRANS jezdí téměř po celém světě, tramvaje či elektrické jednotky Škoda slouží nejen v Čechách a na Slovensku, ale i v Německu, Turecku, Finsku nebo Maďarsku. České firmy se podílejí na zabezpečení železničního provozu v Bulharsku, Srbsku, Bělorusku, Slovensku a další zemích.

Firmám nahrává fakt, že poptávka po posilování příměstské a městské železniční a hromadné dopravě roste jak u nás, tak i v zahraničí. „To je mimo jiné dáno právě velkým tlakem na posílení role ekologické dopravy. Je třeba si uvědomit, že kolejová doprava je jedním z klíčů pro zajištění udržitelné mobility, to ostatně vyplývá i z plánů Evropské unie na podporu této oblasti,“ uvádí ředitelka ACRI.

Příklady exportních úspěchů členských firem ACRI:
• AŽD uspěla ve výběrovém řízení na dodávku traťového zabezpečovacího zařízení na železniční trati Terespol – Brest mezi Polskem a Běloruskem;
• Skupina Škoda Transportation vyrábí elektrické jednotky pro Lotyšsko či Slovensko, dodá soupravy metra pro polskou Varšavu, tramvaje pro města v Německu;
• Společnost IGW se stala dodavatelem převodovek pro tureckou společnost Bozankaya;
• DAKO-CZ realizovala dodávku brzdových komponent na osobní vozy ÖBB DANI;
• Dodávky náhradních dílů pro původní české tramvaje v Manile firmou SKD TRADE;
• HŽP a japonská HHT budou společně dodávají pružiny pro vozy bombajského metra;
• Dodávka podsestav pro nákladní vagony z Tatravagonky Poprad firmy MSV Metal Studénka.

Back to top button