Logistika a sklady

Hedvábná cesta – EU zaostává

Konkurenti čínské iniciativy Jeden pás, jedna cesta (BRI) jsou v nejisté pozici a snaží se opožděně dohnat alternativní strategie.

Kritický pohled na probíhající globální soutěž o vliv prostřednictvím propojení a rozšiřování infrastruktury v rozvíjejících se ekonomikách projevují zúčastnění hlavní aktéři Čína, USA (s podporou skupiny G7) a EU. U příležitosti 10. výročí iniciativy Jeden pás, jedna cesta Čína změnila zaměření. Iniciativa, původně vycházející z poskytování zahraničních úvěrů na rozvoj infrastruktury a hospodářskou propojenost jako impozantní nástroj zahraniční politiky, se nyní vyvíjí na proaktivní sílu. Ta se snaží ovlivňovat a formovat globální pravidla a struktury.

Čínské chlubení

Čína tvrdí, že „vyburcovala“ globální investice ve výši 1 bilionu USD a v roce 2023 zrealizovala více než 3000 projektů, které vytvořily 420 000 pracovních míst ve 149 ze 194 zemí světa. Iniciativa se vyvinula se do všestranného nástroje pro posílení měkké i tvrdé síly, ačkoli Čína primárně zdůrazňuje svůj aspekt „měkké konektivity“.

Čína má však nyní v úmyslu dosáhnout širších geopolitických cílů, které zahrnují širší škálu politických a bezpečnostních dimenzí jako součást strategie na posílení globálního vlivu v protikladu vůči přístupům zaměřeným na Západ. Iniciativa Jeden pás, jedna cesta se využívá k vytváření strategických spojenectví, rozšiřování globální stopy Číny a formování mezinárodní politiky a dynamiky, zejména v rámci takzvaného „globálního Jihu“.

EU a USA si uvědomily potenciál Číny uplatňovat podstatný vliv tím, že uspokojí potřeby infrastruktury rozvojových ekonomik, a v prosinci 2021 předložily iniciativu Global Gateway (GG, Globální brána) a v červnu 2022 Partnerství pro globální infrastrukturu a investice (PGII).

Je Globální brána skutečnou geopolitickou iniciativou?

Evropská komise (EK) schválila GG s cílem mobilizovat až 300 mld. EUR do roku 2027 prostřednictvím kombinace veřejných a soukromých finančních prostředků. Na rozdíl od čínského úvěrového přístupu upřednostňuje investice řízené poptávkou.

První fórum GG se konalo 25. října 2023, dva roky po jeho založení. Vhodná chvíle k přeložení podstaty „projektu bez plánu“ do jasných a hmatatelných pojmů, poučených o autentickém účelu a cílech.

Předseda EK překvapivě odhalil, že v druhém roce své existence iniciativa na „vytvoření propojení a ne závislostí“ nashromáždila 66 mld. EUR na „transformační projekty“, přestože podrobnosti o přidělování a zdrojích této částky zůstávají nejasné.

Projekty se posunuly směrem k zelené transformaci, klíčovým surovinám, dopravním koridorům a vzdělávacím programům v Africe, Asii, na Balkáně a na Kavkaze, čímž se zvýšila rozvojová pomoc a snížily strategické geopolitické výdaje. Především partnerství mezi EU a Namibií v oblasti udržitelných surovin vede s 1 mld. EUR, zatímco jiné ekologické projekty zahrnují 500 mil. EUR ve Vietnamu nebo 400 mil. EUR v Bangladéši.

Tyto informace jsou stále matoucí, protože internetová stránka EK uvádí, že GG vložila 150 mld. EUR do investičního balíčku Afrika–Evropa a dalších 45 mld. EUR do Asie, Latinské Ameriky a Karibiku. Pokud by tato čísla byla přesná, EK by zajistila pozoruhodných 65 % z celkového závazku 300 mld. EUR. Překvapivý úspěch v porovnání s prvním rokem GG, kdy vykázala investice ve výši 16,4 mld. EUR, což představuje 5,5 % celkového závazku.

Protichůdné údaje podtrhují přetrvávající záhadu kolem GG, která se zdá být marketingově orientovanou fasádou, zahrnující všechny rozvojové iniciativy EU, což vyvolává otázky o jejím údajném geopolitickém účelu. Kromě toho, přestože se v rámci partnerství očekává účast 27 členských států evropského týmu, nejisté příspěvky a zapojení vyvolávají obavy ohledně transparentnosti a pokroku. Objasnění úkolů členských států má zásadní význam pro účinnost a odpovědnost iniciativy.

(Zdánlivá) konkurenční výzva

Velmoci jsou zapojeny do tvrdé geoekonomické konkurence, soutěží o výhody prostřednictvím rozšiřování zahraniční infrastruktury, investic, půjček, smluv, rozšiřování trhu a optimalizovaných dodavatelských řetězců – každý z nich je rámcován jako úsilí o globální rozvoj a prosperitu.

Na povrch vypluly některé klíčové otázky, protože západní alternativy k iniciativě Jeden pás, jedna cesta se snaží získat dynamiku.

Západ se snaží vytvořit zvláštní pozici zdůrazňováním „hodnot“. Tento odkaz se však může zdát zvláštní pro rozvojové země, které vyžadují hmatatelné investice. V geopolitice, zejména pokud jde o strategické investice do infrastruktury, praktičnost převažuje nad hodnotami a ideologií. Zdá se tedy, že toto poselství je přizpůsobeno domácímu publiku, aby odlišilo tyto investice od toho, co může být vnímáno jako „méně uznávané“ čínské iniciativy. Konečně, skutečný význam infrastruktury spočívá v jejím reálném dokončení, a to jak pro dárce, tak pro příjemce. Naopak připravenost Číny přijmout rizika a investovat, když ostatní váhají, odhaluje odvážný přístup k ekonomickým a strategickým podnikům, což podtrhuje ambice, pokrokové myšlení a proaktivní postoj Pekingu, které nakonec přinesly úspěch. To zpochybňuje předchozí argument týkající se nadřazenosti „hodnot“ v těchto snahách, protože pragmatické a proaktivní kroky Číny mají jasně významný vliv.

Iniciativa Jeden pás, jedna cesta vyvolala značné obavy z dluhu a závislosti, které zažívají země, jež mají problémy se splácením půjček (Argentina, Etiopie, Keňa, Malajsie, Černá Hora, Pákistán, Srí Lanka, Tanzanie, Zambie), což je znepokojující fenomén nazvaný „diplomacie dluhové pasti“. Kromě toho iniciativy BRI a GG/PGII odlišuje několik hlavních rozdílů. Vykazují protikladnou dynamiku v iniciování projektů, financování, rozvoji a geopolitických cílech. Strategie EU upřednostňuje tržně orientovaný model, v němž má vedoucí postavení ve směrování projektů a financování soukromý sektor. Při řešení rozvojových potřeb zúčastněných zemí upřednostňuje ziskovost, návratnost kapitálu, hospodářský růst a strategickou životaschopnost. V ostrém kontrastu s tím má v iniciativě Jeden pás, jedna cesta, pokud jde o financování, kontrolu a dohled, dominantnější roli čínská vláda. Kromě toho se efektivnost řízení projektů v Číně výrazně liší od západních protějšků, které zahrnují složité regulační rámce, přísné normy, zdlouhavé procesy uzavírání smluv s nabídkami a finanční omezení, což je činí složitějšími. Naopak Čína nabízí zjednodušený proces. Západní systémy zahrnují demokratický dohled se systémem brzd a protivah, které se liší od přímějšího přístupu Číny, umožňují úředníkům spolupracovat s vládami, urychlovat výběr projektů, identifikovat vhodné společnosti a zajistit financování od státních bank.

Dominance Číny v rámci iniciativy Jeden pás, jedna cesta vs. nejednoznačnost Globální brány EU

Různé strategie a různá stadia vývoje ještě musí vykazovat známky jasného vítězství. Je jasné, že desetiletý náskok iniciativy Jeden pás, jedna cesta ji staví do klíčové pozice a formuje nadcházející roky. Čína se ukázala jako největší bilaterální věřitel, často se stává hlavním obchodním partnerem zemí, které si od ní půjčují, čímž upevňuje globální vliv.

Pozoruhodné úspěchy jako čínsko-pákistánský hospodářský koridor, čínsko-brazilský fond a různé přístavní a železniční projekty – zejména strategie Perlový náhrdelník – zanechaly za poslední desetiletí trvalý globální vliv. Tyto snahy jsou v souladu se strategickými teoriemi, jako je Mackinderova a Spykmanova, zdůrazňující význam kontroly Eurasie a pobřežních regionů pro globální nadvládu. Odborné znalosti Číny v kyberprostoru – kde již probíhají současné a budoucí boje o dominanci – dále zdůrazňují její snahu o digitální hegemonii při formování světa.Ačkoli orgány EU tvrdí, že Valná shromáždění dosahuje pokroku, přetrvává nejistota, pokud jde o její politické směřování vzhledem ke skutečné úrovni závazku, konkrétně číselným údajům a prováděcím postupům. Kromě toho není jasné, zda se orgány zaměřují na poskytování rozvojové pomoci, nebo na investice do geopolitické infrastruktury. Stručně řečeno, trajektorie GG předznamenává nejvýznamnější politické a manažerské selhání předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen. Hrozivá konkurence, kterou představuje osvědčená iniciativa Jeden pás, jedna cesta, nebyla přiměřeně řešena ani zmírněna. Aby EU dohnala zameškané, měla by klást důraz na pečlivé plánování projektů, synchronizovat se s širšími cíli zahraniční politiky a rychle se přizpůsobit vyvíjející se geopolitické dynamice. Propojení obchodu a investic s politickými cíli může posílit vliv. Pro dlouhodobou geopolitickou zdatnost je nezbytný přístup založený na reálné politice, poháněný pragmatismem a klíčovými zájmy. Tato mnohostranná strategie má zásadní význam pro snahu EU o globální vliv a účinnou hospodářskou soutěž.

Zdroj
Redakce

Přečtěte si také

Back to top button