Silniční doprava

PPP projekt na D4 chtějí realizovat dvě renomovaná konsorcia

Ministerstvo dopravy dnes obdrželo finální nabídky na pilotní PPP projekt výstavby, provozu a údržby dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Bude-li Koncesionářská smlouva schválena vládou a Poslaneckou sněmovnou do konce roku 2020, budou práce na staveništi zahájeny v březnu 2021.

Nabídky byly podány dvěma účastníky, kteří v prvním kole výběrového řízení úspěšně prokázali kvalifikaci a následně absolvovali čtyři kola soutěžního dialogu. Oba účastníci patří mezi renomované společnosti se značnými zkušenostmi z podobných projektů z celého světa. Stěžejním hodnotícím kritériem soutěže je tzv. čistá současná hodnota plateb za dostupnost nových úseků dálnice v délce 32 km a stávajících úseků v délce 16 km. Tyto náklady stát zaplatí v průběhu provozu dálnice za 25 let.

„Jsme velmi blízko, a pokud vše dopadne, půjde o historický průlom ve financování infrastruktury v ČR. Úspěšná realizace projektu PPP na D4 se stane milníkem pro další využití modelu PPP pro výstavbu a provoz dopravní a další potřebné infrastruktury,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček a doplňuje: „Oproti tradičnímu modelu veřejného zadávání přebírá Koncesionář značné množství rizik spočívající ve zpracování prováděcí dokumentace, projednání potřebných změn během výstavby a přebírá též většinu rizika stavu lokality, na které bude výstavba realizována. Výhodou je i rozprostření celkových nákladů na výstavbu a provoz dálnice v čase.“

Celková cena, tj. čistá současná hodnota navrhovaných plateb za dostupnost, byla ze strany účastníků soutěže předložena v následujících hodnotách:

  1. Konsorcium DIVia (tvořený společnostmi VINCI Highways SAS, VINCI Concessions SAS a Meridiam Investments SAS): 16.554.520.243 Kč,
  2. Konsorcium Via 4 – jižní spojení (tvořený společnostmi PORR Beteiligungen und Management GmbH, Macquarie Corporate Holdings Pty Limited (UK Branch), Obrascon Huarte Lain, S.A., Egis Projects S.A. a SK Engineering & Construction Co. Ltd.): 18.283.543.000 Kč

Kromě ceny budou předmětem hodnocení nabídek i dva kvalitativní parametry dálnice při zpětném odevzdání státu (pozitivně je hodnocena vyšší než minimálně požadovaná kvalita). Zadavatel nyní přistoupí k hodnocení a posouzení nabídek tak, aby mohla být s vybraným dodavatelem po schválení uzavřena koncesionářská smlouva.

Za vysoutěženou cenu vítězné konsorcium (dále jen Koncesionář) provede nejen výstavbu nových úseků, ale i částečnou rekonstrukci a dovybavení stávajících úseků moderní dálniční technologií, která zajistí dohled nad kvalitním poskytováním služeb ze strany Koncesionáře. Koncesionář dále vybuduje nové středisko správy a údržby v blízkosti křížení se silnicí I/19. Koncesionář též zajistí správu celého projektu s využitím BIM modelu a společného datového prostředí. Koncesionář bude všechny úseky provozovat a udržovat v plně funkčním stavu po období 25 let.

K dodržení kvality dle smlouvy bude koncesionář motivován, protože porušení budou pokutována srážkami z měsíčních plateb. Srážky budou aplikovány též za omezení jízdy v jednotlivých jízdních pruzích. Koncesionář bude vázán koncesionářskou smlouvou, přičemž při ukončení smlouvy bude mít koncesionář povinnost předat dálnici zpět zadavateli v kvalitě blížící se nově vybudované komunikaci.

Nově postavené úseky dálnice budou ve vlastnictví státu, stát se ale na financování jejich výstavby nepodílí. Totéž platí o rekonstruovaných úsecích. Stát začne Koncesionáři platit až v období, kdy bude dálnice (resp. její dílčí úseky) odevzdána ve smluvně vymezené kvalitě k provozu. Úhrady v podobě plateb za dostupnost jsou vázány na to, že dálnice bude po celé období provozu pro její uživatele dostupná ve smluvně definované kvalitě. V případě nedodržení této kvality bude Koncesionáři poměrná část z platby za dostupnost odečtena jako smluvní sankce.

Zahájení stavebních prací lze očekávat počátkem roku 2021. Podpis smlouvy pak bude ještě záviset na souhlasu vlády a Poslanecké sněmovny v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.

Přečtěte si také

Back to top button