Silniční doprava

Stát zanedbává podle NKÚ opravu mostů. Ten si je toho vědom a zřídí funkci pan Most, resp. paní Mostová

Dnes zveřejněná zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) říká, že stát nemá přehled, v jakém stavu mosty skutečně jsou. Neexistuje jednotný systém pro evidenci stavu mostů, plánování jejich oprav a objemu financí na opravy. Ministerstvo dopravy reaguje na výsledky auditu návrhem na novou koncepci péče o mosty, kterou zveřejnilo tři dny před NKÚ.

V ČR je celkem přes 17,5tisíc silničních a dálničních mostů. Mosty na dálnicích a silnicích I. třídy jsou majetkem státu, mosty na silnicích II. a III. třídy vlastní kraje. Jak vyplývá z podkladů od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), ve špatném až havarijním stavu je téměř 500 mostů vlastněných státem a 3000 mostů v majetku krajů. Stav mostů se přitom nedaří dlouhodobě zlepšit.

Péče o mosty nefunguje

Systém péče o mosty v ČR podle kontrolorů nefunguje tak, jak by měl. Ministerstvo dopravy (MD) nemá žádnou analýzu stavu mostů a péče o ně. Od roku 2007 má MD ze zákona povinnost vést centrální evidenci pozemních komunikací, dosud ale nevydalo ani příslušný prováděcí předpis. Už v roce 2007 přitom utratilo 2,7 milionu korun za návrh vyhlášky a vytvoření internetové aplikace. Vyhlášku ale nevydalo a aplikaci nevyužilo. Jednotný systém, který by obsahoval přesné informace o stavu mostů a jejich závadách, stále neexistuje.

Most v Sázavě (Foto: autor)

Podkladem pro plánování údržby a oprav mostů by měly být jejich odborné prohlídky. Kontroloři prověřili 27 dálničních a silničních mostů a zjistili, že prohlídky nebyly v pořádku ani u jednoho. ŘSD nezajistilo jejich provádění v předepsaných lhůtách a termínech, dokončovány byly i s několikaletým zpožděním, zprávy z nich obsahovaly rozpory v údajích a v některých případech dokonce neodpovídaly skutečnému stavu mostů. MD navíc v letech 2014–2019 neprovedlo žádnou kontrolu zaměřenou na prohlídky, evidenci nebo údržbu mostů.

ŘSD podle kontrolorů mosty řádně neudržovalo a včas neopravovalo většinu z kontrolovaných mostů. Dlouhodobě neřešilo závady, na které upozornily prohlídky, a odkládalo doporučená opatření. Stav mostů se kvůli tomu postupně zhoršoval až do té míry, že některé z nich už bylo nutné strhnout a postavit mosty nové.

Rekonstrukce dálnic neřeší mosty

Kontrola také ukázala, že rekonstrukce dálnic řeší nevyhovující stav mostů jen zčásti. Například i na modernizovaných úsecích dálnice D1 zůstávají některé problematické mosty neopravené nebo opravené jen částečně.

Úroveň péče o mosty na silnicích II. a III. tříd, které vlastní kraje, NKÚ nemohl souhrnně prověřit s ohledem na svou působnost. Ta mu neumožňuje kontrolovat nakládání s majetkem krajů.

Pan Most a paní Mostová

„Uděláme spolu s ČVUT velký audit, jak který kraj hospodaří s mosty, ale také jak probíhá kontrola mostů Ředitelstvím silnic a dálnic nebo Správou železnic. Chceme si to zmapovat a zavést opatření, vytvoříme speciální komisi, která bude řešit financování oprav,“ prohlásil ministr dopravy Karel Havlíček na tiskové konferenci v pátek 14. srpna. Evidentně chtěl s tímto vyjádřením přijít dřív, než NKÚ v pondělí zveřejní své výsledky z šetření. Ministerstvo dopravy také zřídí pozici, pojmenoval ji Pan Most či paní Mostová, která bude zodpovědná za péči o mosty v České republice.

Kontrola prý probíhá

Podle systému hospodaření s mosty, tzv. BMS (bridge management systém) probíhá běžná kontrola mostů ŘSD a Správou železnic jednou ročně, hlavní jednou za šest let, mimořádná pak na konci záruční lhůty nebo v případě požáru nebo přírodních katastrof.

Stát a kraje se starají celkem o 24 306 mostů, z čehož ve správě krajů je 12 596 mostů na silnicích II. a III. tříd, stát se pak stará o 11 710 mostů na dálnicích, silnicích I. tříd a na železnici.

Nejvíce mostů ve špatném technickém stavu je na krajských silnicích III. třídy (25 %), následují silnice II. třídy (18,5%) a státní silnice I. třídy (11,7 %). Naopak nejméně problematických mostů je na železnici pod Správou železnic (4,7 %) a na dálnicích (6,5%).

Most v Sázavě (Foto: autor)

ŘSD se brání

Ředitelství silnic a dálnic v letošním roce provádí opravu téměř 100 mostů, z toho je zhruba polovina mostů ve stavebním stavu VI. Druhá polovina se týká oprav mostů v nižších stupních, aby nedocházelo ke zhoršování jejich stavu. V roce 2020 ŘSD předpokládá zahájení oprav mostů v celkovém objemu cca 2,6 mld. Kč a v roce 2021 plánuje tyto finance ještě navýšit.

Přečtěte si také

Back to top button