Silniční doprava

Od soboty platí mimořádná opatření v mezinárodní dopravě

Od soboty mohou lidé cestovat za hranice pouze osobními automobily, přeshraniční osobní autobusová, vlaková nebo lodní doprava se pozastavuje. Nová opatření se dotknou i mezinárodní osobní letecké dopravy.

Vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu zakázala na návrh ministra dopravy Karla Havlíčka všem dopravcům v mezinárodní osobní silniční, železniční i vodní dopravě přepravu cestujících přes hranici České republiky. Umožněn je návrat Čechů zpátky do země nebo cizincům se naopak umožňuje opustit Českou republiku.

Přečtěte si také

Zákaz přepravy na silnicích se týká osobní linkové a příležitostné dopravy zajišťované vozidly nad 9 osob, u drážní a vodní dopravy se týká všech mezinárodních vlaků nebo lodí v osobní dopravě. Vláda také zakázala využívat v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice České republiky, jiná letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha (Praha/Ruzyně, LKPR).

Vláda umožňuje návrat občanům do České republiky
V rámci krizového opatření vláda umožňuje návrat vozidel nad 9 osob občanům České republiky, kteří míří zpět do České republiky. Obdobně se cizincům umožní opuštění území České republiky. Dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě se sídlem v ČR jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR je umožněno dopravit prázdné autobusy bez cestujících do nebo mimo území republiky. Stejně tak je vládou umožněno dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě se sídlem v ČR, jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR dopravit prázdné soupravy bez cestujících do nebo mimo území ČR.

Dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě se sídlem v České republice se stejně jako dopravcům se sídlem mimo Českou republiku umožňuje dopravit prázdná plavidla bez cestujících do nebo mimo území České republiky.

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až d) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona

Vláda

I. z a k a z u j e
1. Všem dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky.
2. Všem dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky.
3. Všem dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě s účinností od 14. března od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky.
4. Všem dopravcům s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin využívat v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice České republiky, jiná letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha (Praha/Ruzyně, LKPR);

II. u m o ž ň u j e
1. V mezinárodní silniční osobní příležitostné dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob občanům České republiky a cizincům pobývajícím s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, kteří se vrací do České republiky, návrat do České republiky.
2. V mezinárodní silniční osobní příležitostné dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob cizincům opuštění území České republiky.
3. Dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě se sídlem v ČR, jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR dopravit prázdné autobusy bez cestujících do/mimo území ČR.
4. Dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě se sídlem v ČR jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR dopravit prázdné soupravy bez cestujících do/mimo území ČR.
5. Dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě se sídlem v České republice, jakož i dopravcům se sídlem mimo Českou republiku dopravit prázdná plavidla bez cestujících do/mimo území České republiky.

III. s t a n o v u j e
1. Že výjimku z tohoto mimořádného opatření může udělit ministr dopravy.
!!DŮLEŽITÉ!! VÝJIMKY Z OMEZENÍ CESTOVÁNÍ

Zákaz vstupu na území České republiky uvedený v bodu I. 1. usnesení se nevztahuje na:
mezinárodní dopravu: řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek plavidel, posádky vozů správce komunikace; výjimka se vztahuje rovněž na pracovníky, kteří jsou zaměstnáni v mezinárodní dopravě v zahraničí – velmi doporučujeme nechat si zaměstnavatelem vyplnit tento formulář, viz níže;
členy mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, členy konzulárního úřadu podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a úředníky mezinárodních organizací, včetně jejich rodinných příslušníků;
příslušníky záchranný sborů jako je hasičský záchranný sbor, záchranná služba a horská služba, policii při výkonu své činnosti;
osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice;
občany Německa, Rakouska, Polska a Slovenska pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice;
experty v boji proti epidemiím, na humanitární a zdravotnickou pomoc;
členové Evropského parlamentu;
držitelé diplomatických a služebních pasů vydaných Českou republikou;
nezletilé dítě do věku 18 let, je-li občanem EU a jeho rodič je občanem České republiky;
osoby převážející krev, kostní dřeň za účelem transplantace a na odběrové týmy transplantačních center převážejících orgány určené k transplantaci;
osoby podstupující z důvodů svého závažného zdravotního stavu lékařský zákrok v zahraničí;
osoby, které přicestovaly do České republiky poté, co využily letištního tranzitu přes rizikovou oblast.

Zákaz vstupu do rizikových oblastí uvedený v bodu I. 5. usnesení se nevztahuje na:
cizince s trvalým a přechodným pobytem nad 90 dnů, kteří projeví zájem vycestovat, avšak nebudou oprávněni po dobu platnosti nouzového stavu zpětně vstoupit na území ČR;
na občany ČR s prokázaným povoleným pobytem v rizikové oblasti;
na diplomatické pracovníky, administrativní pracovníky, konzulární úředníky a technické pracovníky, včetně jejich členů rodiny podle § 2 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a změně některých zákonů;
mezinárodní dopravu: řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek plavidel, posádky vozů správce komunikace; výjimka se vztahuje rovněž
na pracovníky, kteří jsou zaměstnáni v mezinárodní dopravě v zahraničí – velmi doporučujeme nechat si zaměstnavatelem vyplnit tento formulář, viz níže;
členy mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, členy konzulárního úřadu podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a úředníky mezinárodních organizací, včetně jejich rodinných příslušníků;
příslušníky záchranný sborů jako je hasičský záchranný sbor, záchranná služba a horská služba, policii při výkonu své činnosti;
osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice;
občany Německa, Rakouska, Polska a Slovenska pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice;
experty v boji proti epidemiím, na humanitární a zdravotnickou pomoc;
členové Evropského parlamentu;
držitelé diplomatických a služebních pasů vydaných Českou republikou;
osoby převážející krev, kostní dřeň za účelem transplantace a na odběrové týmy transplantačních center převážejících orgány určené k transplantaci;
osoby podstupující z důvodů svého závažného zdravotního stavu lékařský zákrok v zahraničí;
osoby, které cestují letecky z České republiky mimo rizikovou oblast s využitím letištního tranzitu přes rizikovou oblast.

Zákaz přepravy cestujících v mezinárodní drážní osobní dopravě přes hranice České republiky uvedený v bodu I. 2. usnesení se nevztahuje na přepravu cestujících překračujících státní hranici při cestě mezi dvěma stanicemi či zastávkami ležícími na území České republiky na úsecích drah vedoucích po území jiného státu:

mezi Dolním Žlebem přes území Spolkové republiky Německo do Dolní Poustevny a zpět,
mezi Hrádkem nad Nisou přes území Polské republiky a Spolkové republiky Německo do Varnsdorfu a zpět a
mezi Jindřichovem ve Slezsku přes území Polské republiky do Mikulovic a zpět.

Přeprava podle tohoto bodu může být zajištěna pouze při splnění následujících podmínek:
přeprava se uskutečňuje po území jiného státu jedním vlakem bez přestupu,
je zakázán výstup a nástup cestujících ve všech stanicích a zastávkách ležících na území jiného státu a
přeprava nebyla zakázána územně příslušnými orgány jiného státu.

Zákaz přepravy cestujících v mezinárodní silniční osobní dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob přes hranice České republiky uvedený v bodu I. 1. usnesení se nevztahuje na mezinárodní zvláštní linkovou dopravu, při které dochází k přepravě zaměstnanců členských států Evropské unie na území České republiky nebo naopak na území jiného členského státu Evropské unie do místa výkonu povolání.

Přeprava podle tohoto bodu může být zajištěna pouze za předpokladu, že vozidlo poskytující přepravu je vybaveno:
smlouvou uzavřenou mezi zaměstnavatelem a dopravcem týkající se přepravy osob,
seznamem cestujících zaměstnanců a,
pracovními smlouvami všech cestujících zaměstnanců přeloženými do českého jazyka, popř. potvrzeními od zaměstnavatele o existenci pracovního vztahu přeloženými do českého jazyka.

Přečtěte si také

Back to top button