Zprávy

Inspektoři ČOI stále zjišťují v e-shopech nedostatky

Dotaz, na který odpovídají pracovníci ČOI snad nejčastější, je, jak se pozná poctivý nebo bezpečný e-shop.

I přesto, že univerzální rada neexistuje, je několik zásad, které by měli spotřebitelé dodržovat – kromě ceny zboží nebo služby by je měla zajímat identifikace prodejce a nabízené obchodní podmínky, včetně způsobu platby a termínu dodání. O tom, že tato doporučení mají své opodstatnění, svědčí výsledky kontrol internetového obchodování ve 3. čtvrtletí.
 
„Naši inspektoři zjistili porušení jednoho či více ustanovení obecně závazných právních předpisů ve třech čtvrtinách kontrol vytipovaných e-shopů. Nejčastěji se setkali s užitím nekalých obchodních praktik, konkrétně  s neposkytováním zákonem stanovených informací, dále s uváděním neúplných či jinak zavádějících údajů o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy nebo o uplatnění práv z této smlouvy vyplývajících,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI. V hodnoceném období nabylo právní moci 191 pokut ve výši téměř 1,3 milionu korun.
 
Inspektoři ČOI v rámci této kontrolní akce celoročně monitorují elektronické obchodování prostřednictvím sítě internet a v případě nedostatků ukládají opatření, jejichž cílem je eliminace zjištěného nežádoucího jednání, které může snížit důvěru spotřebitelů a jejich zájem o tuto jinak velmi perspektivní formu obchodování.
 
V období od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 bylo v rámci kontrolní akce provedeno celkem 221 kontrol, zaměřených především na plnění povinností, vyplývajících prodávajícím ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších obecně závazných právních předpisů, jejichž dodržování je předmětem dozorové činnosti České obchodní inspekce. Počty kontrol provedených jednotlivými inspektoráty jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Inspektorát
počet kontrol
kontroly se zjištěním
zjištěná porušení v %
 
 
 
 
Středočeský a Hl. město Praha 48 32 66,7 %
Jihočeský a Vysočina
25
21
84,0 %
Plzeňský a Karlovarský
23
10
43,5 %
Ústecký a Liberecký
23
19
82,6 %
Královéhradecký a Pardubický
21
19
90,5 %
Jihomoravský a Zlínský
39
31
79,5 %
Moravskoslezský a Olomoucký
42
33
78,6 %
Celkem
221
165
74,7 %
 
Jak vyplývá z uvedené tabulky, porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno při 165 kontrolách, což představuje 74,7 %. Výsledný vysoký poměr kontrol, při kterých byly zjištěny nedostatky, však nelze považovat za objektivní obraz stavu elektronického obchodování v České republice. Je výsledkem průběžného monitoringu nabídky a služeb nabízených prostřednictvím internetu inspektory ČOI, a také cílených kontrol internetových prodejců, u nichž lze na základě monitorování předpokládat, že při své činnosti mohou porušovat obecně závazné právní předpisy. Při těchto kontrolách jsou také využívány informace a podání poskytované České obchodní inspekci spotřebitelskou veřejností.
 
Ve 3. čtvrtletí ČOI přijala celkem 1087 podání spotřebitelů, z nichž v 10 % šetřených podnětů prokázali inspektoři porušení povinností v dozorové pravomoci ČOI. Z větší části se však podání týkala oblastí, které upravuje občanský zákoník, a spotřebitelé se tak mohou domoci svých práv pouze soudní cestou. V 17 případech se podání vztahovala k fiktivním firmám s falešnou identitou, dalších 45 podání bylo postoupeno jiným kontrolním orgánům dle příslušnosti a cca 50 podání je řešeno.
 
Zjištěná porušení a uložené sankce
Porušení zákona o ochraně spotřebitele a dalších předpisů: Stejně jako v předcházejících obdobích bylo při provedených kontrolách nejčastěji zjišťováno porušení povinností stanovených prodávajícímu zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, přičemž většina zjištěných nedostatků je charakteristická právě pro prodej prostřednictvím prostředků elektronického obchodování, zejména e-shopů.
 
– porušení zákazu užívání některé z forem nekalých obchodních praktik bylo zjištěno ve 138 případech, tj. ve 46,6 % kontrol. Ve většině z nich se jednalo o neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně o poskytnutí neúplných či jinak zavádějících údajů, ať již o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy nebo o uplatnění práv z této smlouvy vyplývajících
– další prodávajícími často porušovanou povinností bylo poskytování řádných informací o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, což nebylo splněno v 83 případech, tj. 28 % kontrol
– opakované nedostatky byly rovněž zjišťovány v dodržování formálních náležitostí přijetí a vyřízení reklamace, včetně dodržení zákonem stanovené lhůty k vyřízení reklamace, které byly zjištěny v 31 případech, tj. 10,5 % kontrol
- ostatní ustanovení zákona o ochraně spotřebitele byla porušována v menším rozsahu (např. neseznámení s cenou – 16 případů, řádné označení výrobků informacemi v českém jazyce nebo piktogramy – 5 případů, porušení zásad poctivosti prodeje – 3 případy).
 
Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů nabylo ve sledovaném období právní moci celkem 191 pokut v hodnotě 1 261 000 Kč.
  
Závěr
Výsledky kontrol internetového obchodování za 3. čtvrtletí roku 2014 ukazují, že se situace v dodržování povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele nelepší. Z poznatků inspektorů také vyplývá, že ani po téměř roční účinnosti nového občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.), stále ještě řada prodávajících v obchodních podmínkách svých e-shopů na tuto novou úpravu spotřebitelských práv neodkazuje.
 
Trvalý nápor spotřebitelských podnětů, které ČOI prověřuje, však současně potvrzuje, že možnosti nákupu přes internet využívá stále více spotřebitelů, aniž by respektovali alespoň základní zásady bezpečného nákupu: to znamená, že by je kromě ceny zboží nebo služby měla zajímat identita prodejce a obchodní podmínky, včetně způsobu platby a termínu dodání zboží. A pokud nakupují v e-shopu poprvé, mohly by jim 
 
v rozhodování napomoci i zkušenosti dalších kupujících, zveřejněné na webu. Přes tyto nedostatky považuje Česká obchodní inspekce obchodování prostřednictvím sítě internet, včetně obchodování na sociálních sítích, za perspektivní formu prodeje, bude jí i nadále věnovat náležitou pozornost a postihovat protiprávní jednání prodávajících, kterým poškozují práva spotřebitelů.
 

 

Přečtěte si také

Back to top button