Logistika a sklady

Na automatizaci je třeba nahlížet komplexně 

Na automatizaci je třeba nahlížet komplexně. S Pavlem Osičkou, obchodním ředitelem tuzemské pobočky Linde Material Handling, jsme hovořili o tom, proč je při nasazení skladové automatizace důležitý integrátor a proč je nucený se na spoustu věcí dívat úplně jiným pohledem. A jak začít s automatizací. 

Jaké jsou podle vašeho názoru hlavní trendy v oblasti skladové automatizace pro nadcházející roky? 

Automatizace je nesmírně dynamický obor a v Česku je pro její zavádění obrovský prostor. Existuje zde mnoho různých dodavatelů malých částí, ale je zde málo integrátorů, kteří dají tyto malé celky do jednoho velkého funkčního a sladí to i s vnitropodnikovými systémy.

S narůstajícím významem automatizace a robotizace v logistice a vnitropodnikové dopravě se zvyšují i požadavky na flexibilitu a propojenost řešení. Zákazníci v logistice hledají možnosti, jak efektivněji a flexibilněji řídit své procesy, což vedlo k zájmu o autonomní mobilní roboty (AMR) a automaticky vedená vozidla (AGV). Tyto systémy nabízejí alternativu k tradičním dopravníkovým systémům, zejména v prostředích s nižší až střední intenzitou přepravy, kde je důležitá flexibilita přizpůsobení se měnícím podmínkám.

S jakými problémy se při jednání o zavádění automatizace u zájemců setkáváte?

Jedním z klíčových aspektů úspěšné implementace těchto technologií je kvalita logistického a řídicího systému. V minulosti byly některé menší a střední automatizované projekty nasazeny s nedostatečně robustními systémy, což může vést k problémům v jejich efektivním využívání. Důraz na komplexní řídicí software je proto nezbytný, neboť by měl být schopen nejen řídit malé celky, ale také se propojit s celkovým vnitropodnikovým systémem. Moderní řídicí software by měl poskytovat nejen funkce WMS (warehouse management system) a kontrolních systémů WCS (warehouse control system), ale také umožňovat monitorování stavu technologie, prediktivní údržbu, bezpečnostní funkce a například i plánování rozvozových tras.

Úspěšná integrace AMR a AGV do logistických a výrobních procesů tak vyžaduje nejen technologické, ale i strategické plánování, kde klíčovou roli hraje výběr vhodného řídicího softwaru. Tento software by měl být schopen zvládat komplexní úkoly a být dostatečně flexibilní, aby reagoval na měnící se požadavky a podmínky vnitropodnikové logistiky.

Jaký význam má automatizace v rámci strategie společnosti LMH pro zlepšení efektivity a bezpečnosti skladů?

Strategie automatizace by měla vždy klást důraz na inovace a současně zůstat v kontaktu s reálnými potřebami a možnostmi podniku. Přístup založený na pečlivém plánování a kvalitním softwaru zajistí, že automatizace bude přínosem pro podnik a podpoří jeho další rozvoj. Tímto způsobem může automatizace v logistice a vnitropodnikové dopravě přispět k vyšší produktivitě, efektivitě a konkurenceschopnosti na trhu.

Rád bych také uvedl, že se ale nesnažíme automatizovat za každou cenu. Automatizace by nikdy neměla být cílem sama o sobě. Měla by být založena na pečlivé analýze a měla by přinášet reálnou přidanou hodnotu. V tomto kontextu je rozhodující nabízet široké spektrum služeb, včetně standardní konzultace a přípravy podrobných logistických, energetických a bezpečnostních analýz. Tyto analýzy jsou základem pro identifikaci a doporučení nejvhodnějších technologických řešení pro danou aplikaci. 

Mohl byste přiblížit, jaké konkrétní technologie a řešení LMH nabízí v oblasti automatizace skladů?

Jedná se především o tzv. mobilní automatizaci, resp. robotizaci. Jedná se o komplexní portfolio robotických vozíků, které zahrnuje nejzákladnější tzv. AMR (podjízdné) vozíky, zásobující provozy v horizontálním směru. Na ně pak navazují nízkozdvižné vidlicové vozíky. Vrcholem nabídky jsou robotizované retracky a systémové vozíky (VNA), které mohou operovat ve výškách až okolo 10 metrů.

Dalším trendem, a tomu velmi fandíme, jsou CTU (carton transfer unit), robotické pickovací vozíky, které dnes mají také dosah okolo 10 metrů. Můžeme je využívat jako alternativu pro již zavedené technologie typu miniload, multishuttle nebo AutoStore. Protože jsme ale především dodavatel manipulační techniky, a je nám tedy blízká manipulace s paletami, naším klíčovým produktem je systém plně automatizovaných tzv. 2D a nově také 4D shuttlů, které jsme jako pilotní projekty implementovali na našem trhu. 

Naprosto zásadní pro nás však je, že veškeré výše uvedené technologie dokážeme propojit a vytvořit tak plně autonomní ekosystém s jednotným řídicím a funkčním softwarem.

Jaké jsou hlavní výhody a výzvy při implementaci automatizovaných systémů do stávajících skladových operací?

Alfou a omegou je najít smysluplné řešení, jež lze v budoucnu rozšiřovat, upravovat nebo také podpořit například ve formě pronájmu. Dokážeme-li nabídnout zákazníkům méně robustní, avšak modulární řešení, jako například zmíněné 4D shuttle systémy nebo AMR techniku, můžeme díky velké standardizaci vytvořit pronájemní flotilu a nabídnout našim zákazníkům možnost sezonního posílení v době špiček. Extrémní důraz klademe také na kvalitu servisní podpory. Taková řešení lze implementovat mnohem snadněji, protože představují daleko menší rizika pro zákazníka.

Jak se společnost LMH přizpůsobuje různorodým požadavkům zákazníků, třeba ve skladových prostorách s řízenou teplotou? Je možné tyto specifické požadavky efektivně řešit pomocí automatizace?

Automatizace může být velkým pomocníkem právě ve skladech se specifickými požadavky, zejména pak na teplotu nebo plnění požárních podmínek, jako je například hypoxie (ohrožení zdraví vlivem nedostatku kyslíku). Důležitým faktorem je také skutečnost, že nám automatizace nabízí mimo jiné i vyšší kapacitu než standardní neautomatizovaná řešení. Ať už je to větší výška, hustota skladování, nebo to také může být vyšší výkon a průtok, který na druhé straně může přispět k nižší potřebě skladové kapacity. 

Pokud bych měl zmínit technologie, které v těchto typech provozů můžeme doporučit, opět lze hovořit o 4D shuttle systému, který jsme schopni implementovat do výšek až okolo 20 metrů, případně VNA robotizovaných vozících nebo kombinaci automatizovaných mobilních regálů a robotických retracků, což je řešení, jehož primární výhodou je dosažitelná kapacita. 

Můžete uvést příklady úspěšných projektů automatizace, které LMH realizovala, a jaký měly dopad na operace klientů?

Námi dodávané automatizační projekty měly především přínos ve zvýšení efektivity, snížení personálních nákladů, zvýšení kapacity skladu, narovnání materiálového toku. Většina projektů byla realizována na základě opravdu podrobné logistické studie, a proto nebyla řešena jen dílčí část automatizační technologie, ale veškeré související podmínky. V rámci dodaných technologií mohu zmínit například první plně automatizovaný sklad s využitím 2D shuttle systémů kooperujících s dopravníkovým systémem a autonomním robotickým vozíkem. Dále se jedná o projekty s nasazením dopravníkových systémů a skladovacích věží. Především se ale zaměřujeme na nasazení robotických vozíků všech typů.

Nejčastěji zmiňujete 2D, resp. 4D shuttly. Jaká je ale podle vás budoucnost AMR vozíků? 

Mohu říct, že jednoznačně velká. Už jsem se o tom zmínil dříve. Hledáme flexibilní řešení, jehož nasazení není tak nákladné, lze jej snadno rozšiřovat a kombinovat s dalšími automatizovanými technologie. Jsem přesvědčen, že máme v hlavě spoustu možností využití a každodenně navrhujeme pro naše zákazníky pokročilá řešení a kombinace produktů. 

A jak se LMH zapojuje do vývoje AMR a jejich implementace?

Naše společnost již před několika lety zřídila v Hradci Králové testovací centrum, kde provádíme předprodejní testy, programování, ale také reálné simulace a ověřování funkčnosti technologií AMR a AGV. Dnes nemáme problém díky širokému portfoliu testovacích produktů nabídnout našim zákazníkům možnost živých ukázek v našem testovacím centru. Zároveň ale dokážeme zajistit reálné testování přímo u zákazníka, a to v rámci služby POC neboli ověření konceptu. 

Naši zákazníci se mohou také těšit na nové kompetenční centrum automatizace s democentrem v Brně, kde si budou moci na 500 m2 „osahat“ všechny technologie integrované do jednoho funkčního celku. Za zásadní považujeme také tzv. softwarový showroom, kde jim ukážeme veškeré IT produkty a funkcionality. Budeme schopni našim zákazníkům ukázat většinu funkcionalit WMS, případně ve velmi krátké době naprogramovat a vyzkoušet nové funkcionality a procesy. 

Jakou roli při zavádění automatizovaných řešení do jejich skladových operací hraje školení a podpora zákazníků?

Zákazníkům jasně sdělujeme, že nasazení automatizace vyžaduje změnu myšlení a také změnu chování logistických pracovníků. Často dochází k optimalizaci manuální práce, rostou však nároky na IT podporu, kvalitu interní údržby a efektivnější využívání dat. Doba je dnes dynamičtější než dříve. Ekonomiky procházejí růsty a poklesy, rychleji se mění byznys modely firem a rostou nároky na flexibilitu. Proto je schopnost reagovat dnes tak velmi důležitá. 

Pro naše zákazníky nabízíme široké možnosti podpory. Můžeme nabídnout školení na úrovni advanced user, školení údržby, práce s logistickým SW a také logistické poradenství, pro lepší plánování a využívání technologií. Vzhledem k různorodosti technologií a jednotlivých projektů se snažíme řešit podporu zákazníka individuálně, avšak v rámci interních procesů se snažíme vše standardizovat na úroveň, na kterou jsou naši zákazníci zvyklí u standardního portfolia produktů. 

Jak vidíte budoucí vývoj v oblasti energetického managementu a jeho integraci do automatizovaných skladových systémů?

Energetický management považuji za zcela klíčový už při výběru technologie, kterou nasazujeme a doporučujeme zákazníkům na základě celkové ekonomické kalkulace ROI. Spotřeba energie je jeden z klíčových parametrů pro rozhodnutí o vhodné technologii a je součástí kalkulace. Budoucnost v oblasti energy managementu vidím v jeho vizualizaci a zejména digitalizaci. Cílem je vizualizovat celkovou spotřebu a přínos navrženého řešení, aby investor viděl v čase úsporu před investicí a po ní. 

Na závěr, co byste poradil firmě, která uvažuje o automatizaci?

V prvé řadě musíte mít dostatek dat, abychom dokázali udělat analýzu. Divil byste se, kolik firem nás poptává kvůli automatizaci, a přitom ani nemají WMS. Základem je podrobná logistická analýza. Teprve ten, kdo je ochotný do ní investovat, to myslí s automatizací vážně. Pokud budete někoho poptávat, vždy si vyžádejte reference o již instalovaných aplikacích. Důležité je také to, zda dokáže automatizaci zakomponovat do vašich systémů a poradí si i s bezpečnostními záležitostmi nebo servisem. LMH například nabízí službu Condition monitoring, tzv. prediktivní servis, který se snaží na základě dat z čidel předejít vhodným servisem možným problémům.

Jak moc změnila automatizace vaši práci v návrhu komplexních skladovacích řešení?

Zásadně, i já jsem musel změnit své uvažování, svůj pohled na to, jak se dnes dají automatizované systémy poskládat a využít pro co nejvyšší efektivitu. Musím se daleko víc učit a být v obraze, protože tento obor jde neuvěřitelně rychle kupředu. Celkově je tento obor mnohem náročnější, protože je v něm daleko více proměnných.

Ptal se: Michal Štengl

Kdo je Pavel Osička

Ing. Pavel Osička je úspěšný obchodní ředitel a prokurista ve společnosti Linde Material Handling ČR, kde působí již téměř 20 let. Vystudoval strojní fakultu VUT v Brně v letech 1994–1999. V rámci své pozice se věnuje dlouhodobým strategickým záměrům společnosti, predikci vývojových trendů v intralogistice, vyhodnocování klíčových obchodních příležitostí a směřování budoucího produktového portfolia. Jeho práce zahrnuje řešení komplexních skladových projektů zákazníků v návaznosti na Průmysl 4.0 a dlouhodobě se s týmem věnuje projektem v oblasti energy managementu, od energetických analýz provozu až po dlouhodobé vyhodnocování efektu řešení

Je členem několika profesních organizací, mezi které patří Česká logistická asociace, Svaz moderní energetiky a Aliance pro energetickou soběstačnost. Pavel Osička klade velký důraz na individuální přístup k zákazníkům, s cílem nabídnout jim co nejoriginálnější a nejúčinnější řešení. Jeho profesionální přínos se odráží i v osobních hodnotách, jako jsou úspěch, rozvoj, kreativita, partnerství a empatie.

Zdroj
Redakce

Přečtěte si také

Back to top button