Silniční doprava

BESIP má nové vedení

Novým ředitelem státní organizace BESIP se stal Roman Budský.

Ministr dopravy Pavel Dobeš nového šéfa BESIP jmenoval s účinností od 15. května 2012. Personální změny mají přispět zejména k akceleraci činností, které jsou před oddělení BESIP Ministerstva dopravy postaveny. Podle nového ředitele Romana Budského bude nadále samostatné oddělení BESIP aktivně plnit příslušné úkoly vyplývající hlavně z aktuální Národní strategie bezpečnosti silničního provozu do roku 2020. „Samozřejmě bude také efektivně přispívat ke koordinaci činností dalších příslušných subjektů. Větší důraz bude kladen rovněž na monitorování a analýzy dění v zahraničí, především pak v evropských státech dlouhodobě vykazujících příznivé statistiky dopravní nehodovosti a jejích následků,“ řekl k tomu Budský s tím, že je plánována i užší spolupráce s vybranými zahraničními subjekty.
 
Činnost samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy bude v krátkodobém horizontu zaměřena na dva základní směry. Dopravní výchovu předškolní, školní a středoškolské mládeže a dále pak na dopravně bezpečnostní aktivity v rámci tematicky zaměřených měsíců. V oblasti dopravní výchovy bude třeba především dopracovat příslušné výukové metodiky (postavené na modulárním principu) včetně podpůrných materiálů pro pedagogy a vlastní vedení výuky.
 
„Na podzim letošního roku bychom rádi navázali na předchozí činnosti a zahájíme aktivity v rámci takzvaných tematických měsíců. Jednotlivé měsíce budou věnovány konkrétním závažným a dlouhodobě aktuálním dopravně bezpečnostním problémům,“ uvedl Roman Budský. Půjde například o takzvané zranitelné účastníky silničního provozu, viditelnost účastníků silničního provozu, dodržování bezpečné rychlosti jízdy, profesionální řidiče, alkohol, medikamenty a drogy v dopravě, mladé a začínající řidiče motorových vozidel, zimní výbavu vozidel, bezpečnost železničních přejezdů nebo seniory v dopravě.
 
„Předpokladem této naší činnosti je úzká spolupráce s veřejnoprávními médii, doplněná interaktivní komunikací s veřejností, na které bychom rádi spolupracovali především s krajskými koordinátory BESIP, Nadací BESIP, ale i dalšími subjekty, které se bezpečností silničního provozu zabývají,“ řekl Roman Budský.
 
Jedním z  nejbližších partnerů Ministerstva dopravy v úsilí o dosažení cíle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, tj. snížení počtu dopravních nehod a jejich následků, bude i nadále Policie ČR a další složky integrovaného záchranného systému. Dalším krokem by měl být také nově koncipovaný jednotný dopravně bezpečnostní webový portál umožňující nejen příslušným odborníkům, ale i široké veřejnosti, získat na jednom místě požadovaná data i vzdělávací či informativní materiály. V následujícím období bude BESIP klást důraz především na účinnost těchto aktivit a jejich vyhodnocování tak, aby omezené zdroje, které jsou na bezpečnost silničního provozu vyčleněny, byly vynakládány efektivně.
 
Při zajišťování financování a materiálně technického zabezpečení výše uvedených aktivit bude oddělení BESIP MD vycházet nejen z veřejných zdrojů, ale v úzké spolupráci s Nadací BESIP a Radou vlády pro bezpečnost silničního provozu by rovněž mělo docházet ke snaze o využití odborného i finančního potenciálu řady soukromoprávních subjektů, které se bezpečností silničního provozu dlouhodobě zabývají nebo které na silničním provozu profitují.
 
„Plnění všech těchto náročných úkolů není myslitelné bez kvalitního personálního zázemí, proto jsme se rozhodli navázat spolupráci s paní Zuzanou Ambrožovou, která má v této oblasti dlouholeté zkušenosti,“ doplnil Roman Budský. Nástupce Romana Budského v čele Nadace BESIP by měl být znám v blízké době.
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button