Silniční doprava

Ministr Pavel Dobeš podepsal smlouvu o mezinárodní silniční dopravě

Ministr dopravy Pavel Dobeš podepsal smlouvu o mezinárodní silniční dopravě s Republikou Makedonie. Smlouva upravuje vztahy týkající se osobní a nákladní mezinárodní silniční dopravy mezi oběma státy.

V oblasti silniční dopravy jsou bilaterální vztahy s nástupnickými státy Socialistické federativní republiky Jugoslávie stále upraveny původní dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě. „Vzhledem k tomu, že tato dohoda již nevyhovuje současným podmínkám, je nezbytné postupně uzavřít s těmito nástupnickými státy nové dvoustranné smlouvy,“ uvedl k tomu ministr dopravy Pavel Dobeš s tím, že sjednání smlouvy o mezinárodní silniční dopravě s Republikou Makedonie bylo navíc vyvoláno zájmem makedonské strany, která jej iniciovala.
 
Smlouva upravuje vztahy týkající se osobní a nákladní mezinárodní silniční dopravy mezi oběma státy. Mezinárodní nákladní doprava mezi oběma státy je podle dohody plně liberalizována, když již v roce 2000 byla stranami tato liberalizace dojednána na jednání Smíšené komise a následně v praxi plně realizována. V oblasti osobní dopravy jde o podmínky provozování pravidelné (linkové) dopravy, kyvadlové dopravy a příležitostné dopravy.
 
V případě linkové dopravy jsou upraveny především povolovací řízení, včetně náležitostí žádosti o udělení licence k provozování této dopravy. V kyvadlové dopravě se stanovuje kromě úpravy povolování provozování tohoto druhu dopravy rovněž možnost obměny přepravované skupiny a kontrolní doklady pro tento typ přepravy. V rámci příležitostné dopravy je ve smlouvě zdůrazněno, že se provozování osobní dopravy řídí dohodou INTERBUS, jejímiž členy jsou obě smluvní strany. Ve smlouvě jsou upraveny i povinnosti dopravců a sankce, které je možné uložit dopravcům v případě porušení této dohody.
 
K ratifikaci smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o mezinárodní silniční dopravě je třeba souhlasu Parlamentu České republiky.
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button