Zprávy

Sumarizace daňových novinek

Přinášíme Vám mimořádnou sumarizaci daňových novinek, které se nás dotknou již začátkem Nového roku.

Poslanecká sněmovna ve středu 19.12.2012 rozhodla o konečné podobě novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zároveň schválila Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů. President České republiky tyto zákony 3 dny před Vánocemi,tj. 21.12. 2012, podepsal, takže od 1. ledna 2013 nabudou schválené změny účinnosti.
 
Novela zákona o DPH od 1. 1. 2013
Asi nejvýznamnější změnou je zvýšení sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod na 15 a 21 procent. Uvedené sazby DPH by měly platit v následujících 3 letech a v roce 2016 by se sazby DPH měly sjednotit na jednotné sazbě ve výši 17,5 procenta.
 
Další změny, k nimž dochází v zákoně o DPH od 1. ledna 2013:
– Ručení odběratele za daň neodvedenou dodavatelem, pokud bude plnění uhrazeno bezhotovostně na účet, který nebude dodavatelem zveřejněn na internetu České daňové správy. Plátce sice nemá povinnost umožnit zveřejnění čísel svých bankovních účtů, na druhou stranu bude pro své obchodní partnery méně důvěryhodný. Informace o subjektech budou evidovány v podobě: DIČ, obchodní firma nebo jméno a příjmení, sídlo, číslo bankovního účtu určené ke zveřejnění. Za tím účelem by měl každý plátce do konce února 2013 informovat svého správce daně o bankovních účtech sloužících pro jeho ekonomickou činnost a především o účtech určených ke zveřejnění v registru plátců. Registr plátců by měl začít fungovat od dubna 2013.
– Zavedení institutu nespolehlivého plátce, za kterého finanční úřad označí plátce, který závažně poruší své povinnosti ke správě daní. Status plátce by měl být také veřejně dostupný (nejspíše prostřednictvím základního registru plátců – viz. výše). Pokud plátce přijme zdanitelné plnění (pořídí zboží, přijme službu…) od takto veřejně označeného nespolehlivého plátce, automaticky se stává ručitelem za nezaplacenou daň z tohoto plnění.
– Osvobození při převodu nemovitostí – lhůta, po jejímž uplynutí budou převody nemovitostí osvobozeny od DPH, se prodlužuje ze tří na pět let. Po uplynutí této lhůty si plátci mohou zvolit, zda osvobození využijí či nikoliv.
– Měsíční zdaňovací období bude základním zdaňovacím obdobím pro všechny plátce. Čtvrtletní zdaňovací období bude možné pouze v případě, že obrat plátce nepřekročí 10 000 000 Kč.
– Dochází k úpravám při vystavování daňových dokladů v elektronické podobě. S elektronickou podobou faktury však musí souhlasit odběratel.
– Bude možné požádat správce daně o závazné posouzení, zda dodávka šrotu a odpadu podléhá či nepodléhá režimu lokálního reverse-charge.
– Možnost využití registrace jako osoby identifikované k dani místo registrace jako plátce u některých typů transakcí.
– Daňová přiznání budou s účinností od 1. ledna 2014 podávána povinně pouze elektronicky. Tato povinnost se nebude týkat fyzických osob, jejichž obrat nepřesáhne 6 000 000 Kč.
– Významným způsobem je upravena definice pojišťovacích a zajišťovacích činností, které jsou od DPH osvobozeny.
 
Shrnutí hlavních změn zavedených v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů
– Omezení výdajových paušálů u živnostníků. Vláda navrhla omezit absolutní výši těchto paušálů, a to u příjmů z podnikání podle zvláštních předpisů (např. lékaři, advokáti, exekutoři) a u výnosů z autorských práv na 800 tisíc korun a u příjmů z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku na 600 tisíc korun. Osoby využívající výdajové paušály nebudou moci uplatňovat ani daňové zvýhodnění na vyživované dítě a na manžela či manželku bez vlastních příjmů, pokud budou mít příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti.
– Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob. V letech 2013 až 2015 zavádí zákon sedmiprocentní zdanění nadlimitních příjmů nad 48 násobek průměrné mzdy.
– V letech 2013 až 2015 se zruší základní sleva na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce.
– Zvýšení srážkové daně z příjmů u poplatníků, kteří mají sídlo nebo bydliště v zahraničí, ze současných 15 na 35 procent od 1. ledna 2013. Toto zvýšení se týká jen daňových rezidentů těch států, s nimiž nemá ČR uzavřenou žádnou mezinárodní dohodu týkající se daní či výměny informací. Tato úprava podle vlády napomáhá řešit problematiku zdaňování příjmů plynoucích do některých tzv. daňových rájů.
– Zvýšení obou sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod na 15 a 21 procent. Opatření má platit v letech 2013 až 2015. Současně s tím se kvůli námitkám EU přesunou do vyšší sazby některé zdravotnické pomůcky a dětské pleny. Sjednocení sazeb na úrovni 17,5 procenta se odkládá na rok 2016.
– Zrušení tzv. zelené nafty. Zákon pro příští rok sníží vratku části spotřební daně z nafty pro zemědělce ze 60 na 40 procent. Od roku 2014 ji zruší úplně. Vláda původně chtěla zrušit zelenou naftu již od příštího roku, poslanci to pak zmírnili na snížení vratky a odklad zrušení o rok.
– Zvýšení daně z převodu nemovitostí ze současných tří procent na čtyři procenta.
– Pro roky 2013 až 2015 budou zrušeny maximální vyměřovací základy, tedy tzv. stropy pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
– Změna rozpočtového určení daní. Kraje budou nově dostávat menší podíl z vybraných daní, aby větší výnos z vyšší DPH a daně z příjmu zaměstnanců připadl pouze státu. Kraje budou dostávat 7,86 procenta z vybrané daně z přidané hodnoty (nyní 8,29 procenta) a 8,65 procenta z daně z příjmu zaměstnanců (nyní 8,92 procenta).
 
Změny v daňové správě od 1. 1. 2013
1. ledna 2013 nabude účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, který nahradí současný zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. Nový zákon zásadně mění strukturu daňové správy. Od 1. ledna bude výběrem daní pověřeno 14 nových finančních úřadů se sídly v krajských městech a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který však již funguje od 1. ledna 2012. Ze stávajících 199 finančních úřadů se stanou územní pracoviště příslušného krajského finančního úřadu. Odvolání bude nově řešit Odvolací finanční ředitelství.
 
 

Přečtěte si také

Back to top button